Cymraeg

Y Cyngor Addysg Grefyddol

  • Mae'n bodoli i drafod ac eglurhau cwmpas addysg grefyddol mewn ysgolion, a'i pherthynas â meysydd eraill yn y cwricwlwm. Ei nod yw hwyluso cyd-gyfranogi mewn penderfyniadau a gwaith llunio polisi ar lefel genedlaethol, a darparu modd i aelod-sefydliadau gyfathrebu â'i gilydd, gan gynnig cyfleoedd iddynt rannu syniadau a dysgu oddi wrth ei gilydd.
  • Mae'n cyfarfod fel Cyngor llawn ddwywaith y flwyddyn, i wrando ar siaradwyr amlwg gan gynnwys gweinidogion llywodraeth, ac ar adborth gan aelodau, mewn lleoliadau sy'n cael eu darparu gan aelod-sefydliadau neu eraill, gan gynnwys Canolfan Al Khoei, Neuadd Conway, Capel Wesley a Stadiwm Wembley. 
  • Mae'n denu aelodaeth gan sefydliadau cenedlaethol sydd â diddordeb gweithredol mewn AG, gan gynnwys rhai ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes AG ac ar gyfer cyrff ffydd a chredo. Mae croeso i bob sefydliad sy'n cefnogi amcanion cyffredinol y Cyngor Addysg Grefyddol wneud cais i ymaelodi.
  • Mae ganddo Fwrdd gweithredol o wirfoddolwyr sydd wedi eu hethol neu eu cyfethol o blith ei aelodau; mae'r Bwrdd yn cynnwys cadeirydd, is-gadeirydd, ysgrifennydd, trysorydd, a chynrychiolwyr croestoriad o'r aelod-sefydliadau.
  • Mae'n cyhoeddi adroddiadau achlysurol a llyfrynnau cynghorol, er enghraifft 'A practice code for teachers of RE'.
  • Mae'n gweithio gyda llywodraeth, y cyfryngau, rhieni a phlant, athrawon a llywodraethwyr, ac aelodau o gymunedau ffydd a chredo, i hyrwyddo achos addysg grefyddol a chodi ymwybyddiaeth o'i gwerth yn addysg ein holl bobl ifanc.